RS-CAR Sp. z o.o.
WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
Wodzisław Śląski
UMOWA NAJMU POJAZDU - Pobierz dokument

zawarta w dniu …............................... w Wodzisław Śląski pomiędzy:
RS - CAR Sp. z o.o. Nip . 647-258-59-10 44- 300 Wodzisław śląski ul. Wolności 72 zwanym dalej Wynajmującym
a ………………………………………………………………………………………………….wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
NIP ……………………………….zwaną dalej Najemcą
o następującej treści:
§ 1 • Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pojazd:
Marka / Model:
Rok produkcji:
Nr rejestracyjny :
Nr nadwozia :
• Stan techniczny w/w pojazdu i przekazane wraz z nim dokumenty i przedmioty określa protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2
1. Do obowiązków Najemcy należy:
• korzystanie z pojazdu zgodnie z zasadami eksploatacji oraz instrukcją obsługi pojazdu,
• zwrot po zakończeniu najmu pojazdu w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z prawidłowej eksploatacji pojazdu,
• Wszelkie naprawy samochodu , główne , bieżące muszą być wykonywane w serwisie
• F.H.U. STAROSTA Starosta Łukasz - 44-300 Wodzisław Śląski , ul. Wolności 72
• Kontrolowanie stanu opon,
• kontrolowanie stanu technicznego pojazdu, a w szczególności poziomu płynów eksploatacyjnych. O wszelkich nieprawidłowościach w działaniu technicznym pojazdu Najemca bezzwłocznie powiadomi Wynajmującego sms’em na nr tel. 609-748-471. W przypadku jeśli zaistnieje usterka wynikająca z zaniedbania Najemcy – Wynajmujący obciąży go kosztami naprawy,
• ponoszenie kosztów wszelkich uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania zasad eksploatacji i instrukcji obsługi pojazdu,
• pokrywania kosztów wszelkich mandatów oraz przyjęcie na swoje konto wszelkich punktów karnych w związku z naruszeniem przepisów Prawa o ruchu drogowym w okresie użytkowania pojazdu na podstawie niniejszej umowy najmu,
• pokrywania wszelkich kosztów bieżącej eksploatacji pojazdu, przykładowo takich jak: koszty mycia, paliwa, opłat za korzystanie z autostrad i parkingów
• kontrolowanie i w razie potrzeby uzupełnienie płynów eksploatacyjnych pojazdu
takich jak olej silnikowy, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy itp. Tylko po wcześniejszym poinformowaniu i uzgodnieniu z Wynajmującym
• przestrzeganie zakazu kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
• użytkowanie pojazdu na obszarze Polski, a wszelkie wyjazdy poza wskazany obszar wymagają uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
2. W przypadku uszkodzenia pojazdu, gdy kierujący pojazdem był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, Najemca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie powstałe straty, w tym do pełnej wartości rynkowej samochodu, innych zniszczeń wynikłych w czasie kolizji oraz kosztów holowania pojazdów i innych z tym związanych. W takiej sytuacji Kaucja podlega zatrzymaniu przez Wynajmującego w całości.
3. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń w pojeździe, kolizji lub kradzieży Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Policję oraz Wynajmującego. Najemca obowiązkowo musi przedstawić dokumenty (protokół zdarzenia) z Policji z chwilą zwrotu pojazdu. W przypadku kolizji drogowej dodatkowo dane muszą zawierać informacje o innych uczestnikach, w tym nazwę ubezpieczyciela oraz numer polisy. Brak stosownych dokumentów będzie skutkował całkowitym obciążeniem Najemcy wszelkimi kosztami poniesionymi przez Wynajmującego.
§ 3
• W dniu przekazania przedmiotu umowy Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję w wysokości ……… zł (słownie: ………… tysiące złotych), która stanowi zabezpieczenie spłaty czynszu, pokrycia ewentualnych szkód oraz wszelkich roszczeń Wynajmującego mogących powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
• Kaucję należy uiścić przelewem na kontro Wynajmującego - 45 1090 2590 0000 0001 4228 5577
• Utrata kaucji lub jej części następuje w przypadku gdy Najemca:
• zgubi klucze do samochodu – potrącenie w kwocie 1500 zł powiększone o koszty dorobienia i kodowania kluczy do samochodu poniesione przez Wynajmującego,
• zgubi dokumenty samochodu – potrącenie w kwocie 500 zł
• będzie uczestnikiem kolizji drogowej, w której wartość szkody przekracza wartość samochodu – całkowita utrata kaucji
• pojazd zostanie skradziony – całkowita utrata kaucji, jednakże Wynajmujący zastrzega nadto, że Najemca musi zwrócić dowód rejestracyjny samochodu oraz kluczyki do pojazdu. W przypadku nie spełnienia tego warunku, Najemca zobowiązuje się do zwrotu 100% wartości rynkowej skradzionego samochodu Wynajmującemu.
• inne uszkodzenia pojazdu (wewnętrzne i zewnętrzne) – zgodnie z kosztem naprawy, potrącane do pełnej wysokości kaucji,
• naruszenie obowiązków określonych w § 2 ust. 1 pkt. g i h) oraz § 8 powoduje całkowitą utratę kaucji.
• Zwrot kaucji następuje do 7 dni od daty oddania samochodu. W przypadku uszkodzeń, zwrot kaucji następuje dopiero po ustaleniu kosztu naprawy pojazdu wynajmowanego i dokonaniu przez Wynajmującego stosowanych potrąceń, jednak nie później niż 14 dni od daty zdarzenia.
§ 4
• Do obowiązków Wynajmującego należy:
• wydanie Najemcy sprawnego pojazdu bez usterek (wszelkie uwagi zawiera protokół zdawczo-odbiorczy), spełniającego wymogi przepisów Prawa o ruchu drogowym,
• wydanie Najemcy niezbędnych dokumentów dla użytkowania pojazdu tj. dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu opłacenia składki ubezpieczenia pojazdu z tytułu odpowiedzialności OC oraz jednego kompletu kluczy.
§ 5
• Czynsz najmu wynosi ……….zł za dobę (słowie: ………………………. złotych ) netto płatny z góry po otrzymaniu faktury na rachunek bankowy : BANK SANTANDER - 45 1090 2590 0000 0001 4228 5577
• Strony ustalają okresu najmu na ………………………………………………………………..
• Limit kilometrów : …………………km / ….. doba, przekroczenie ustalonego limitu kilometrów skutkuje dopłatą 0,5zł/km
• W przypadku nieterminowego zwrotu pojazdu, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości …….. zł netto za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.
• W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu wysokość czynszu najmu określona w § 5 ust. 1 zdanie drugie nie ulegnie zmianie.
§ 6
• Samochód posiada ważną polisę OC i AC. Za szkody, których koszt naprawy nie przekracza 4000,00 zł płaci Najemca. W przypadku zaistnienia podczas najmu szkody, która zostanie zlikwidowana przez ubezpieczyciela, Wynajmujący ma prawo zażądać zwrotu kosztów wynikających ze zwiększenia się opłaty za kolejną polisę (nie więcej niż 4000,00 zł).
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe podczas najmu szkody, które nie są objęte ubezpieczeniem.
• W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość naliczonych kar umownych Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 7
• Umowa zostaje zawarta na czas ………………………… od …................................... z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
• Istnieje możliwość przedłużenia okresu najmu jeśli Wynajmujący wyrazi na to pisemną zgodę.
• Wydanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W protokole Najemca powinien zgłosić swoje zastrzeżenia i uwagi co do stanu pojazdu, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na wady bądź usterki pojazdu nie wskazane w protokole.
§ 8
Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddać pojazdu do używania osobie trzeciej.
§ 9
Wynajmującemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w razie naruszenia przez Najemcę zapisów umowy określonych w § 2 i § 5.
§ 10
Zwrot pojazdu zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, w którym zostaną zawarte wszelkie uwagi co do dającego się zauważyć stanu zwracanego pojazdu, przy czym Wynajmujący może powoływać się na uszkodzenia pojazdu nie wskazane w protokole, które wyszły na jaw później.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Wynajmującego sądowi powszechnemu wg prawa polskiego.
§ 12
W przypadku zwrotu nieposprzątanego pojazdu Najemca zostanie obciążony kosztami w kwocie 250zł netto.
§ 13
W przypadku zwrotu pojazdu z niepełnym bakiem Najemca zostanie obciążony kosztami paliwa + 100zł/netto.
§ 14
Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYNAJMUJĄCY:
...................................................... NAJEMCA:
......................................................
Szanowni Państwo,

spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 – RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych jest RS-CAR Sp. z o.o. , 44-300 Wodzisław śląski, Ul. Wolności 72.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez RS-CAR Sp. z o.o. za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z umów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub przepisów ustaw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).
RS-CAR Sp. z o.o. przechowuje dane do czasu ustania realizacji celu lub wygaśnięcia bądź rozwiązania zawieranych na czas realizacji celu umów cywilnoprawnych uwzględniając okres 3 lat na dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy lub do czasu wygaśnięcia umów z firmą RS-CAR Sp. z o.o. , z siedzibą 44-300 Wodzisław śląski, Ul. Wolności 72.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji zawartych umów i zleceń.
Realizacja uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:
Przesłany drogą pisemną bądź ustnie w siedzibie RS-CAR Sp. z o.o. , 44-300 Wodzisław śląski, Ul. Wolności 72.
Przesłany na adres e-mail: rscars.rent@gmail.com
W celu ułatwienia realizacji praw prosimy o Dopisek: [Uprawnienia RODO]
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RS-CAR Sp. z o.o. , z siedzibą 44-300 Wodzisław śląski, Ul. Wolności 72.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych dotyczących usług i produktów firmy jest RS-CAR Sp. z o.o, na podstawie Ustawy o chronie danych osobowych z dn. 25-05-2018r oraz Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy lub do czasu wygaśnięcia umów z firmą RS-CAR Sp. z o.o. , z siedzibą 44-300 Wodzisław śląski, Ul. Wolności 72.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji zawartych umów i zleceń.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wypożyczalnia samochodów RS-CAR

Tutaj kilka słów o wypożyczalni.

  • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Wolności 72
  • woj. Śląskie
  • Telefon: 609 748 471
  • Telefon: 694 616 414
  • E mails: rmotorsport@wp.pl
  • Czynne: 09:00-17:00